ครม.ทราบ เคลื่อนนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งโครงสร้างรองรับ

ครม.ทราบ เคลื่อนหลักการรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแรงฐานราก-พัฒนาระบบส่วนประกอบเบื้องต้น-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ประชาชน ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รมต.นำหลักการไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา อพาร์เม้นท์ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำนร แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.กระบี่ ว่า ครม.ทราบการลงพื้นที่ศึกษางานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยกตัวอย่างเช่น กระบี่ ตรัง จังหวัดพังงา ภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล เพื่อขับหลักการและโครงการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆอาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจและความรู้ความเข้าใจสำหรับการแข่งของไทย ดังเช่นว่า โครงการพัฒนาท่าอากาศยานจังหวัดระนอง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โครงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขท่าเรือภูเก็ต และโครงการนำสายสื่อสารลงดิน รอบๆจุดท่องเที่ยว และก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ผ่านโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มราคาและพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพและความสวยงามจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแรงจากฐานราก โดยพัฒนากลุ่มโอท็อป และวิสาหกิจชุมชน และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยปรับปรุงแก้ไขระบบที่ดินเพื่อเลี้ยงชีพและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ภ. 4-01 จัดการกับปัญหาที่ดินและที่พักที่อาศัย รวมทั้งโครงการบ้านมั่นคง รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 พร้อมกันกับการดำเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการผลักดันและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพคนประเทศไทยทุกช่วงวัย ทำโครงการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้ทุพพลภาพและไม่ค่อยได้รับโอกาศ และจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นยอด ผลักดันบริหารจัดการน้ำอีกทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงการการจ้างก่อสร้างขุดลอกและทะนุบำรุงชายฝั่งทะเลและรอบๆร่องน้ำกันตรัง
การบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

น.ส.รัชดาบอกว่า รัฐบาลดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการผลิตความรู้ความเข้าใจสำหรับการแข่งและยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมความสามารถทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง และส่วนราชการ นอกจากนั้น พัฒนาประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน อีกทั้งโครงข่ายคมนาคมทางถนนหนทาง การจัดการจัดการภัยอันตราย ติดตามประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาส่วนประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีความสามารถในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความแข็งแรงอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมดูวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจตราพื้นที่ที่ได้รับการช่วยสนับสนุนจากกองทุนผลักดันการอนุรักษ์พลังงาน และ 3.การเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่จีรังยั่งยืน ติดตามโครงการพัฒนาที่พักที่อาศัยเพียงพอ การดำเนินการตามหลักการการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบและการเรียนตามสะดวก เป็นต้น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวโยงนำผลสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติถัดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.